تجلیل و قدردانی از مشتریان منتخب شهر مشهد

شرکت کرمان موتور در راستای اصل ارزش آفرینی و قدردانی از مشتریان وفادار ، از مشتریان منتخب همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین المللی شهر مشهد دعوت و تقدیر به عمل آورد .
باور ما این است که راه موفقیت از مسیر مشتری می گذرد و همواره بر آنیم تا با ارائه خدمات بهتر نقشی موثر ، راهگشا و کاربردی داشته باشیم .